شکلات


شکلات نارگیلی ثانی

۲۵۰ تومان
۲۲۰ تومان

شکلات تابلت کامور

۵،۹۰۰ تومان
۵،۱۹۰ تومان

شکلات ریتا

۸۰۰ تومان
۶۸۰ تومان

شکلات صبحانه کامور

۶،۸۰۰ تومان
۵،۹۵۰ تومان

شکلات کاکائو کامور

۱۰،۵۰۰ تومان
۹،۱۹۰ تومان

شکلات صبحانه شوکوپارس

۳،۵۰۰ تومان
۳،۰۹۰ تومان