ترشیجات


ترشی سیر قرمز اصالت

۶،۵۰۰ تومان
۵،۳۰۰ تومان

ترشی موسیر زرد اصالت

۸،۶۰۰ تومان
۷،۱۵۰ تومان

ترشی فلفل سبز اصالت

۵،۱۰۰ تومان
۴،۲۵۰ تومان

ترشی گل مخلوط اصالت

۳،۷۵۰ تومان
۳،۰۵۰ تومان

ترشی لیته اصالت

۳،۶۵۰ تومان
۲،۹۵۰ تومان