چیپس متوسط چاکلز

۱،۵۰۰ تومان
۱،۱۷۰ تومان

شل آب معدنی مسکا

۶،۰۰۰ تومان
۳،۹۰۰ تومان

بیسکوییت ساقه طلایی

۱،۰۰۰ تومان
۹۱۰ تومان

آدامس اربیت

۲،۰۰۰ تومان
۱،۳۹۰ تومان

کرانچیپس چاکلز

۲،۰۰۰ تومان
۱،۵۶۰ تومان

پیش دستی یکبار مصرف

۱۵۰ تومان
۱۰۰ تومان

پاپ کرن هاگلز

۱،۰۰۰ تومان
۷۸۰ تومان

صابون لوکس

۱،۵۰۰ تومان
۱،۰۰۰ تومان

 

چیپس کوچک چاکلز

۱،۰۰۰ تومان
۷۸۰ تومان

کنسرو لوبیا رعنا

۳،۶۰۰ تومان
۲،۱۶۰ تومان

دلستر قوطی هی دی

۱،۵۰۰ تومان
۱،۳۰۰ تومان

کبریت طوطی نشان

۱،۰۰۰ تومان
۷۸۰ تومان

سس مایونز تبرک

۵،۵۰۰ تومان
۳،۹۹۰ تومان

دلستر هی دی

۲،۲۰۰ تومان
۱،۸۳۰ تومان

آب معدنی دسانی

۱،۰۰۰ تومان
۶۹۰ تومان

استیک بزرگ چاکلز

۱،۰۰۰ تومان
۷۸۰ تومان

چیپس نمک دریایی خانواده چاکلز

۵،۰۰۰ تومان
۳،۹۰۰ تومان

مایع دستشویی پمپی سی‌دا

۲،۹۰۰ تومان
۲،۳۵۰ تومان

مایع دستشویی سی‌دا

۱۳،۵۰۰ تومان
۱۰،۹۰۰ تومان

مایع سفید کننده سی‌دا

۴،۲۰۰ تومان
۳،۵۰۰ تومان

 

جو آقا بزرگ

۱،۵۰۰ تومان
۱،۳۰۰ تومان

آرد آقا بزرگ

۲،۲۰۰ تومان
۱،۹۰۰ تومان

صابون لوکس

۱،۵۰۰ تومان
۱،۰۰۰ تومان

 

 

محدوده پوشش مایپر